Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek és Adatvédelmi Szabályzat

1. A Szolgáltató

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza az Ingatlan Média Kft.,
mint szolgáltató ("Szolgáltató") által üzemeltetett www.ingatlan1.hu és aldomainek
használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Szolgáltató elérhetőségei:
Ingatlan Média Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9700 Szombathely, Thököly u. 48
Cégjegyzékszám: 18-09-109096
Adószám: 14929508-2-18
E-mail: info@ingatlan1.hu

A személyes adatok tekintetében az Ingatlan Média Kft. minősül adatkezelőnek.

2. Alapvető Fogalmak

Portál: a Szolgáltató által üzemeltetett domaineken elérhető internetes felületek és tartalmak (www.ingatlan1.hu és valamennyi aldomain)

Találati lista: Az Portálon meghatározott keresésnek,szűrésnek vagy korlátozásnak megfelelő hirdetéslista, ahonnan az egyes hirdetések elérhetők. Találati lista az Ingatlan1.hu által meghatározott feltételek alapján létrehozott hirdetés lista is.

Felhasználó: Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Portált függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem.

Hirdető olyan Felhasználó, aki a Portálon elektronikus regisztrációs őrlap kitöltésével elektronikus úton szerződést köt a szolgáltatások igénybevételére.

Adminisztrációs Felület: A Hirdetők által a hirdetések rögzítésére és kezelésére igénybe vehető, regisztrációhoz kötött felület.

3. A Felhasználási Feltételek és Adatkezelési szabályzat hatálya.

Jelen ÁSZF és Adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a www.ingatlan1.hu URL-en elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

Jelen Szabályzatnak nincs időbeli hatálya, azt a Szolgáltató bármikor módosíthatja. A módosításról a Szolgáltató a felhasználókat tájékoztatja, a tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

4. A Portál célja

A Portál célja ingatlan-adatbázis kialakítása, működtetése. A honlapon működő adatbázist nem a Szolgáltató, hanem a Hirdetők alakítják ki és építik.

5. A szolgáltatás igénybe vétele

A honlapon keresni bármely Felhasználó jogosult, a hirdetés feladása regisztrációhoz kötött.

A természetes személy Hirdetők név, e-mail cím és jelszó megadásával regisztrálhatnak, ezt követően a megadott e-mail címre kapják meg a belépéshez szükséges, a regisztráció aktiváláshoz szükséges linket, amire kattintva élesítik a regisztrációt és ezt követően beléphetnek az Adminisztrációs Felületre.

Nem természetes személy Hirdetők (Ingatlanirodák) regisztrációja a szükséges adatok megadását követően a Szolgáltató által kerül engedélyezésre. A regisztráció jóváhagyásáról Szolgáltató e-mailben értesíti a regisztráció során megadott címen.

A regisztrált felhasználó adatlap kitöltésével jogosult hirdetés feladására.

A hirdetésfeladás Hirdetők részére díjmentes.

Természetes személy Hirdető 3 (három) ingyenes ingatlan apróhirdetést adhat fel és egyidejűleg nem lehet háromnál több ingyenes apróhirdetése a Portálon.

Nem természetes személy Hirdető előre meghatározott hirdetési csomagok közül választhat és a megjeleníthető hirdetések száma nem lehet magasabb a csomagban foglalt darabszámnál.

A feladott hirdetés időbeli megkötés nélkül aktív. A feladott hirdetés törlése vagy inaktiválása az Adminisztrációs Rendszerbe történő belépést követően megoldható. XML-en keresztül kapott hirdetések törlése XML-en keresztül is történhet a megfelelő parancsi kiadásával.

Nem természetes személy Hirdetők által a havonta feladható új hirdetések száma nem lehet több, mint a választott csomag darabszámának 30 % - a. A regisztrációt követően erre vonatkozóan 30 nap türelmi idő áll a hirdető rendelkezésére.

Természetes személy és nem természetes személy a hirdetés címében, a hirdető, referens vagy az iroda megjelenő nevénél, címénél nem jelenítheti meg saját weboldalának url címét. Az ilyen hirdetések felszólítás nélkül törlésre kerülnek.

Hirdetők az extra szolgáltatásokat az Adminisztrációs Rendszerben a Kredit keretének feltöltése után, annak terhére tudja igénybe venni.

A Szolgáltató a díjbekérőben megjelölt összeg beérkezéséről e-mailben értesíti a Megrendelőt.

Az igénybe vehető szolgáltatások díjszabásának megváltoztatására a Szolgáltató fenntartja magának a jogot. Az igénybe vehető szolgáltatások aktuális Kredit értéke (ide nem értve a hirdetések kiemelését) a megrendeléskor mindig jól látható helyen szerepel a honlapon.

6. Személyes adatok kezelése

Szolgáltató jelen ÁSZF-ben tájékoztatja a Felhasználókat és Hirdetőket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról.

Adatkezelési gyakorlata során a Szolgáltató figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat:


1. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Avtv.),
2. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.),
3. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

A Szolgáltató a Portálon kizárólag abban az esetben gyűjt személyes adatokat, amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy azokat a regisztráció során, illetve a hírlevélre való feliratkozás alkalmával rendelkezésre bocsátja.

A Szolgáltató a felhasználók fent rögzített adatait kizárólag piaci elemzések készítésére, statisztikák összeállítására vagy egyéb tájékoztatás nyújtására használhatja fel.

A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

A Szolgáltató a Felhasználókról a fentieken kívül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a szolgáltatások fenntartása érdekében használ fel és kizárólag személyes, azonosításra alkalmatlan formában.

7. A felhasználók és Szolgáltató felelőssége

A Felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.

A Szolgáltató kijelenti, hogy nem folytat ingatlanközvetítői tevékenységet. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a honlapon szereplő ingatlanok paramétereinek valóságtartalmáért. Az ebből eredő jogkövetkezményekért a felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli, aki mentesíti a Szolgáltatót a harmadik személyek részéről a vele szemben érvényesítésre kerülő valamennyi igénytől.

A Hirdető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.


A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása alapján ideiglenesen vagy véglegesen bárkit kizárjon a Portál felhasználói közül. A kizárt Felhasználókat a kizárás tényéről a Szolgáltató e-mailben értesíti. A kizárt Felhasználók a továbbiakban nem kísérelhetik meg a Portál elérését más név alatt vagy más felhasználón keresztül.

8. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad

1. sz. melléklet

Az ingatlan1.hu portálon igénybe vehető hirdetési szolgáltatások

Nem Egyéni Hirdetők részére elérhető szolgáltatások

Az ingatlan1.hu Adinisztrációs Rendszerében az ingatlanok, referensek adminisztrációja és a Portálon történő megjelenítése ingyenes.

Az extra szolgáltatások Kreditekért igényelhetők.

Hirdetések feladása
A Megrendelő meghatározott számú ingatlant hirdethet az ingatlan1.hu portál publikus felületein. A hirdethető ingatlanok száma az előre meghatározott csomagok alapján választható ki. A feladott hirdetések mellé legfeljebb 15 db fénykép feltölthető.

Saját honlap
Egy saját aldomainen (xyz.ingatlan1.hu) mutathatja be irodáját, elérhetőségeit, megközelíthetőségét és a közreműködő referensek adatait valamint az iroda által kínált összes ingatlanhirdetést.

Kiemelés
Minimális licit összeg 50 Kredit/nap.

Sürgős Felirat
A hirdetési dobozban az ingatlan fotója mellett pirossal „Sürgős” felirat jelenik meg a találati listában
A sürgős felirat ára: 1000 Kredit / 30 nap

Árverés Felirat
A hirdetési dobozban az ingatlan fotója mellett pirossal „Árverés” felirat jelenik meg a találati listában
A sürgős felirat ára: 1000 Kredit / 30 nap

Adminisztrációs költség
Amennyiben fiókját megszünteti és kéri a fennmaradt egyenleg visszafizetését, akkor virtuális számláját 1000 Kredit ( 1000 Ft. + ÁFA) adminisztrációs költséggel megterheljük.

Megszüntetett fiók esetén digitálisan aláírt számla pótlása esetén az adminisztrációs költség 500 Ft + ÁFA


Természetes Személy Hirdetők részére elérhető szolgáltatások

Hirdetések feladása
Egyéni Hirdető 3 (három) ingyenes ingatlan apróhirdetést adhat fel. Egyéni Hirdető -nek egyidejűleg nem lehet háromnál több ingyenes apróhirdetése a Portálon.

Kiemelés
Minimális licit összeg 50 Kredit/nap.

Sürgős , Árverés, Tulajdonostól Felirat
A hirdetésben elhelyezett SÜRGŐS, ÁRVERÉS, TULAJDONOSTÓL felirat magára vonja a figyelmet. A hirdetési dobozban az ingatlan fotója mellett pirossal „Sürgős” vagy „Árverés” felirat jelenik meg a találati listában.
A sürgős felirat ára: 1000 Kredit / 30 nap

Adminisztrációs költség
Amennyiben fiókját megszünteti és kéri a fennmaradt egyenleg visszafizetését, akkor virtuális számláját 1000 Kredit ( 1000 Ft. + ÁFA) adminisztrációs költséggel megterheljük.

Megszüntetett fiók esetén digitálisan aláírt számla pótlása esetén az adminisztrációs költség 500 Ft.