Érvényes-e a foglaló szerződésben való kikötése, ha korábban nem volt szó róla?

FONTOS! Jelen cikk utolsó módosítása: 2011. szeptember 20. volt. Tartalma 2022-es esetleges jelenlegi szabályokra nincs frissítve. A cikk visszanyerése archive.org segítségével. Szerző feltüntetve nem volt. Link

Tisztelt ügyvéd Úr!

Arra szeretnék választ kérni, hogy abban az esetben, ha egy szolgáltatás megrendelésekor a részletes szóbeli információ során nem hangzott el a foglaló kikötése a szolgáltató részéről, de az aláírt megrendelőn szerepel a foglaló, akkor a megtévesztés esetére hivatkozással visszajár-e a foglaló a megrendelőnek, illetve semmis-e ez a megrendelés?(szerződés)

Köszönettel:

Melinda

Kérdést feltette: Melinda

Tisztelt Melinda!

Mint általában, így ezúttal is azt tudjuk mondani, hogy kicsit több információra lenne szükségünk ahhoz, hogy minden tekintetben megalapozottan válaszolhassunk, de a következőket feltétlenül érdemes szem előtt tartania.

A foglaló fogalma

A foglaló olyan, a szerződés szerinti teljesítést biztosító mellékkötelezettség, melyet a szerződés megkötésekor a kötelezettségvállalás jeléül lehet adni.

A foglaló ebbéli rendeltetésének a szerződésből ki kell derülnie

A szerződés megkötésekor átadott pénzösszeget vagy más dolgot csak akkor lehet foglalónak tekinteni, ha ez a rendeltetése a szerződésből megkérdőjelezhetetlenül kitűnik, így a foglaló ezen minőségére történő egyértelmű utalás elengedhetetlen. Nem kell, hogy a foglaló valamennyi jogkövetkezményét ismertessék, de célszerű leszögezni, hogy a felek tisztában vannak azzal: foglaló került átadásra.

A foglaló szerződéskötéskori átadása

Alapvető előírás, hogy a foglaló tárgyát a szerződés megkötésekor kell átadni, így amennyiben a foglaló átadására a szerződéskötést követően kerül sor, úgy a foglaló kikötése érvényesen nem történt meg. A szerződés megkötése után átadott pénzösszeg (vagy más dolog) akkor sem tekinthető foglalónak, ha a felek később annak minősítik vagy abban állapodtak meg, hogy a kötelezett a foglalót későbbi időpontban teljesíti

A foglalóról általában

Az előbbieket kizárólag azért említettük, mert ezen szabályok mentén elindulva megvizsgálható, hogy a szerződés kikötése alapján valójában foglalóról van-e szó? Egyéb részletek vizsgálata is érdemes lehet, de a fentiek viszonylag könnyen megállapítható körülmények.

A szerződéskötési akarat

A Ptk. szerződések létrejöttével, megkötésével foglalkozó részében találkozhatunk azzal, hogy a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges, valamint a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges. A felek a szerződés megkötésénél együttműködni kötelesek, és figyelemmel kell lenniük egymás jogos érdekeire. A szerződéskötést megelőzően is tájékoztatniuk kell egymást a megkötendő szerződést érintő minden lényeges körülményről.

A tévedés, megtévesztés

Ugyancsak a Ptk. ad iránymutatást a tekintetben, hogy mi tekinthető tévedésnek, illetve megtévesztésnek.

Ennek megfelelően, aki a szerződés megkötésekor valamely lényeges körülmény tekintetében tévedésben volt, a szerződési nyilatkozatát megtámadhatja, ha tévedését a másik fél okozta vagy felismerhette. Jogi kérdésben való tévedés címén a szerződési nyilatkozatot akkor lehet megtámadni, ha a tévedés lényeges volt, és munkakörében eljáró jogi szakértő a feleknek együttesen adott a jogszabályok tartalmára nézve nyilvánvalóan téves tájékoztatást.

A tévedés esetéhez hasonlatosan, megtámadhatja a szerződési nyilatkozatot az is, akit a másik fél megtévesztéssel vagy jogellenes fenyegetéssel vett rá a szerződés megkötésére.

Összegzés

Az ismertetett jogszabályi előírások alapján úgy véljük, hogy elképzelhető olyan eset, amikor valamelyik fél szerződéskötést megelőzően tett félrevezető nyilatkozataira alapozva a szerződési nyilatkozat tévedésre vagy megtévesztésre hivatkozva megtámadható, de ehhez a részletek, illetve a szóban elhangzottak pontosabb ismerete szükséges. Megjegyezzük, hogy az elvi lehetőség ellenére a bizonyítás felettébb nehézkesnek mutatkozik egy ilyen típusú ügyben, hiszen a tévedés vagy megtévesztés tényét is annak kell bizonyítani, aki arra eredményesen kíván hivatkozni, tehát aki tévedésben volt, illetve akit tévedésbe ejtettek vagy megtévesztettek.

Megjegyzés

Kérdéséből nem derül ki számunkra az sem, hogy Önt mennyiben zavarja a foglaló kikötése, illetve azt is érdemes tisztázni, hogy valóban fontos-e azon kérdésben állást foglalni, hogy a szóban forgó összeg vajon foglaló-e vagy sem. A fentiek figyelembe vételével azt javasoljuk, hogy amennyiben a leírtak nem fedik tökéletesen az Ön esetében történteket vagy további kérdése van, akkor keressen meg egy jogi képviselőt, aki a részletek feltárása után testre szabott válasszal szolgálhat kérdéseire.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy